Studio

Da se prepreči prenos infektov, je potreben dolo?en delovni proces v studiu. Pred posegom se nadenejo sveže rokavice in mesto prebadanja se razku�i, po?aka, da u?inkuje dolo?en ?as in s sterilnim kirur�kim ozna?evalcem ozna?i mesto preboda. Rokavice se odvr�ejo. Z novimi rokavicami se pripravi vso potrebno orodje in nakit, vse mora biti sterilno zapakirano; igle (kanile) za enkratno uporabo, prav tako zapakirane, in se odprejo tik pred postopkom pred stranko. Bodite pozorni, orodje mora imeti v vre?ki dodaten indikator za sterilizacijo v obliki traku, ki se ob uspe�ni sterilizaciji obarva, in ne samo na zunanji strani vre?ke. Spet se uporabljene rokavice zavr�ejo in nadenejo sterilne. Poseg opravimo. Igle, oz. tako imenovane kanile, so za enkratno uporabo in se takoj odvr�ejo v poseben zabojnik, saj spadajo med infektivne odpadke, tako kot tudi ostali material: gazice ali tampon?ki. Odpelje jih posebna ustanova, temu namenjena, in uni?i. Orodje , ki ni za enkratno uporabo, se takoj odlo�i v dezinfekcijsko banjico, kjer mora dolo?en ?as razku�ilo na njega u?inkovati, po tem ?asu se splahne, da v nadaljnjo ?i�?enje v ultrazvo?ni ?istilec, ki mehansko o?isti orodje. Nato se spet splahne, osu�i in zapakira v vre?ke za steriliziranje. Sterilizator, ki ga uporabljam, je najnovej�i, vakuumski, z vgrajenim tiskalnikom, ki mi omogo?a dosledno eviden?no vodenje sterilizacije. Cel ciklus sterilizacije je do sekunde natan?no voden. Ko je stranka gotova, vedno takoj razku�im delovne povr�ine.

Rokavice za enkratno uporabo uporabljam tudi za vsako menjavo, pripravo nakita, vsak dotik strank, seveda nove za vsako stranko. Omenila bi �e, da vso potrebno dekontaminacijo, dezinfekcijo in sterilizacijo izvajam �e vsa leta, odkar sem se za?ela ukvarjati s tem delom, zakon, ki dolo?a minimalne sanitarne pogoje, pa je bil sprejet �ele 18. 12. 2009.

ZAKAJ SO PI�TOLE NEPRIMERNE ZA LUKNJANJE?

Razlog , zakaj sem na?ela to temo, je da se �e vedno skorajda tedensko sre?ujem v studiu s strankami, katerim so s pi�tolo delali luknje v nos, hrustanec in imajo probleme z vnetji, keloidi, granulomi. Prvo kot prvo se po Zakonu o minimalnih sanitarnih pogojih iz l. 2009 smejo pi�tole uporabljati samo �e za luknjanje u�esnih me?ic, torej klasi?nih lukenj v uho!

Razlogi zato so :

Premislite dobro, ali �elite zaradi nekaj evrov, ki jih bi prihranili, vse to tvegati.